Αναρίτα: Επέκταση των πολεοδομικών ζωνών -Διαχωρισμός οικοπέδων για νεαρά ζευγάρια

Sharing is caring!

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.559, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
«Στην κοινότητα Αναρίτας στην επαρχία Πάφου είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις κατά καιρούς από τα αρμόδια υπουργεία ότι θα δίνονταν διάφορα αντισταθμιστικά οφέλη εξαιτίας των επιπτώσεων που προέκυψαν από τη δημιουργία λευκής ζώνης λόγω της κατασκευής του φράγματος του Ασπρόκρεμου και της δέσμευσης μεγάλων εκτάσεων εύφορης γης για την κατασκευή του KEN Πάφου.
Οι διαβεβαιώσεις αυτές αφορούσαν τα πιο κάτω:
1. Την επέκταση των πολεοδομικών ζωνών της κοινότητας.
2. Τον διαχωρισμό οικοπέδων για την παραχώρησή τους σε νεαρά ζευγάρια.
Με βάση αυτά, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι πιο πάνω διαβεβαιώσεις.»

ΝΧ/ΙΤ//Er-23.06.011.04.559

________________

Απάντηση ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2020 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.559, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
2.1. Η διαδικασία τροποποίησης των Πολεοδομικών Ζωνών της Κοινότητας Αναρίτας ολοκληρώθηκε με τη δημοσίευση των οριστικοποιημένων Πολεοδομικών Ζωνών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4533 στις 03.02.2017 με την Α.Δ.Π. 69.
2.2. Στο παρόν στάδιο, δεν βρίσκεται σε εξέλιξη οποιαδήποτε διαδικασία αναθεώρησης των Πολεοδομικών Ζωνών της Κοινότητας μέσω της οποίας θα μπορούσε να εξεταστεί οποιοδήποτε αίτημα για επέκταση ή αναβάθμιση Πολεοδομικών Ζωνών. Βάσει των προνοιών της πολεοδομικής νομοθεσίας, η αναθεώρηση των Πολεοδομικών Ζωνών των Κοινοτήτων της Υπαίθρου πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μη υπερβαίνοντα τα πέντε χρόνια, ή ως ήθελε ορίσει, ανά περίπτωση, ο Υπουργός Εσωτερικών.
2.3. Η νέα διαδικασία τροποποίησης των Πολεοδομικών Ζωνών, ενδέχεται να ξεκινήσει μετά το 2021. Οποιαδήποτε αιτήματα θα πρέπει να υποβληθούν κατά τη νέα αναθεώρηση των Πολεοδομικών Ζωνών, βάσει της διαδικασίας που θα δημοσιευτεί από τον Υπουργό Εσωτερικών και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ηλεκτρονική υποβολή χαρτών και άλλων στοιχείων για τεκμηρίωση των προτάσεων και αιτημάτων, κατά την οποία θα μελετηθεί και θα συνεκτιμηθεί ένα ευρύ φάσμα παραγόντων.
2.4. Η αναφορά σε καθορισμό Λευκής Ζώνης δεν είναι ορθή αφού δεν βρίσκεται σε ισχύ οποιοδήποτε Διάταγμα Λευκής Ζώνης στην περιοχή. Ενδεχομένως, ο κ. Μυριάνθους να αναφέρεται στη Ζώνη Ζ3-ΠΤ (Ζώνη Προστασίας – Προστατευόμενο Τοπίο, Συντελεστής δόμησης 0,01:1 και ποσοστό κάλυψης 0,01:1, ανώτατος αριθμός ορόφων 1, ανώτατο ύψος 5 μ.), η οποία αποτελεί τη Ζώνη Προστασίας που καθορίστηκε περιμετρικά του ταμιευτήρα (φράγματος) Ασπρόκκρεμου. Στις περιοχές Προστατευόμενων Τοπίων, με εξαίρεση κάποιες μικρής κλίμακας αναπτύξεις που αποσκοπούν στην προστασία και διατήρηση των περιοχών αυτών, μικρής κλίμακας διευκολύνσεων αναψυχής και ψυχαγωγίας και αναπτύξεις που αφορούν ιχθυοτροφία και ιχθυοκαλλιέργεια, καμία άλλη ανάπτυξη δεν επιτρέπεται.
2.5. Η Ζώνη Προστασίας του ταμιευτήρα είχε καθοριστεί τη δεκαετία του 1970, πολύ πριν την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας το 1990, μετά από σχετικές υποδείξεις του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Ακολούθως, με την πρώτη δημοσίευση της Δήλωσης Πολιτικής πέραν της Ζώνης Προστασίας, η συγκεκριμένη περιοχή χαρακτηρίστηκε και ως Προστατευόμενο Τοπίο, πρακτική η οποία ακολουθήθηκε σε σχέση με όλα τα αξιόλογα υδατοφράγματα και με βάση τις πρόνοιες του εν λόγω Σχεδίου Ανάπτυξης.
2.6. Σκοπός του καθορισμού της συγκεκριμένης Ζώνης Προστασίας ήταν η προστασία από ενδεχόμενη ρύπανση του νερού του ταμιευτήρα, το οποίο χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση, η προστασία του περιβάλλοντος, η αισθητική του τοπίου και των οικοσυστημάτων που βρίσκονται περιμετρικά του ταμιευτήρα από ενδεχόμενες αναπτύξεις και τέλος η προστασία των πηγών πόσιμου νερού που επίσης βρίσκονται περιμετρικά του ταμιευτήρα.
2.7. Σημειώνεται ότι, κατά την πρόσφατη διαδικασία τροποποίησης των Πολεοδομικών Ζωνών της Κοινότητας Αναρίτας, το Κοινοτικό Συμβούλιο υπέβαλε ένσταση αναφορικά με τη μείωση της εν λόγω Ζώνης Προστασίας. Μετά από σχετικές διαβουλεύσεις με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, η Επιτροπή Μελέτης Ενστάσεων εισηγήθηκε τη μερική ικανοποίηση του αιτήματος του Κοινοτικού Συμβουλίου μόνο σε συγκεκριμένα σημεία που αφορούν περιορισμένο αριθμό τεμαχίων. Σύμφωνα με τη σχετική επιστολή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως “τα υπόλοιπα τεμάχια για τα οποία ζητήθηκε η αφαίρεσή τους θα πρέπει να παραμείνουν εντός της Πολεοδομικής Ζώνης Προστασίας Ζ3 – ΠΤ για σκοπούς προστασίας του πόσιμου νερού του ταμιευτήρα”. Η εισήγηση υιοθετήθηκε και από το Υπουργικό Συμβούλιο.
2.8. Από προκαταρκτικό έλεγχο των φακέλων για την Κοινότητα και τα πρακτικά των συναντήσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου με τον Υπουργό Εσωτερικών, διαφαίνεται ότι, υποβλήθηκε σειρά αιτημάτων στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, για διαχωρισμό οικοπέδων για φτωχές οικογένειες και για καταβολή από την Κυβέρνηση της αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση τεμαχίων για κατασκευή πλατείας, νηπιαγωγείου και χώρου στάθμευσης.
2.9. Ο σχεδιασμός του διαχωρισμού οικοπέδων ολοκληρώθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως το 2010.
2.10. Όσον αφορά στην απαλλοτρίωση τεμαχίων, δόθηκαν οδηγίες από τον Υπουργό Εσωτερικών το 2010 να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ανταλλαγής ιδιωτικής γης με κρατική (αντί απαλλοτρίωσης). Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοτικό Συμβούλιο κατά την πρόσφατη διαδικασία τροποποίησης των Πολεοδομικών Ζωνών της Κοινότητας, υπέβαλε ένσταση για ένταξη συγκεκριμένου κρατικού τεμαχίου σε Οικιστική Ζώνη Η2 έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία ανταλλαγής με ιδιωτικά τεμάχια για σκοπούς δημιουργίας πλατείας. Η Επιτροπή Μελέτης Ενστάσεων, εισηγήθηκε την προσθήκη πρόνοιας στον Πίνακα Προνοιών των Πολεοδομικών Ζωνών της Κοινότητας, όπου θα αναφέρεται ότι, το συγκεκριμένο τεμάχιο έχει τους συντελεστές ανάπτυξης της Οικιστικής Ζώνης Η2. Η εισήγηση υιοθετήθηκε και από το Υπουργικό Συμβούλιο.
2.11. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση τυχόν χρειαστείτε.»

ΓΜ/ΙΤ/Ap-23.06.011.04.559

Related posts